Jak nakonfigurovat DHCP server v Linuxu

By | 10/06/2019

Last Updated on 12/07/2021 by administrator

Jak nakonfigurovat DHCP server v Linuxu

DHCP server

OS:

Implementace byla prováděna na Ubuntu 18.04 LTS, postup může být aplikovatelný na Ubuntu 17.10 a nižší.

Implementace:

Aktualizace seznamu balíčků z repozitářů:

sudo apt-get update

Instalace DHCPv4 serveru:

sudo apt-get install isc-dhcp-server

Přejít do konfigurace DHCPv4 serveru v dhcpd.conf:

sudo vim /etc/dhcp/dhcpd.conf

Odkomentovat řetězec authoritative, pokud se jedná o oficiální DHCP server na síti:

authoritative;

Vytvořit nový DHCP pool v dhcpd.conf (příklad konfigurace byl nakopírovaný nakonec configu):

subnet 192.168.88.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.88.10 192.168.88.29;
    range 192.168.88.40 192.168.88.99;
    option routers 192.168.88.1;
    option domain-name-servers 8.8.8.8, 8.8.4.4;
    option domain-name "martinuvzivot.cz";
    option ntp-servers 192.168.88.15;
    default-lease-time 43200;
    max-lease-time 86400;
}

Legenda:

subnet – definice podsítě
range – rozsah adres pro přidělení klietům
option routers – výchozí brána
option domain-name-servers – DNS servery
option domain-name – doménové jméno
option ntp-servers – časový server
max-lease-time – maximální doba pro vypůjčení IP adresy, které může zařízení dostat. Pokud např. zařízení požaduje 100 000 sekund a max-lease-time je nastaven na 86 400 sekund, pak dostane 86 400 sekund
default-lease-time – doba pro vypůjčení IP adresy, které zařízení dostane bez požadavku

Pozn. Další DHCP volby (options) lze najít zde: http://www.ipamworldwide.com/ipam/isc-dhcpv4-options.html

Statické mapování IP adresy na základě MAC adresy se provede také v dhcpd.conf. Příklad konfigurace:

host PC1 {
hardware ethernet 28:D2:44:0F:41:3B;
fixed-address 192.168.88.31;
}

Pozn. I přestože IP adresa 192.168.88.31 není v rozsahu adres (range) pro přidělení z příkladu výše, bude přidělena stanici 28:D2:44:0F:41:3B.

Pro dodatečné zabezpečení DHCP serveru dopsat do dhcpd.conf:

ddns-update-style none;
deny declines;
deny bootp;

ddns-update-style – zakázání DNS aktualizací
deny declines – zakázání DHCPDECLINE zpráv chrání před DoS útoky a zamezí kompletnímu vyčerpání DHCP poolu.
deny bootp – ignoruje všechny BOOTP žádosti a neodpovídá na BOOTP protokol

Příkaz níže otestuje chyby a syntaxi v dhcpd.conf:

dhcpd -t

Výpis příkazu dhcpd -t:

Internet Systems Consortium DHCP Server 4.3.5
Copyright 2004-2016 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
Config file: /etc/dhcp/dhcpd.conf
Database file: /var/lib/dhcp/dhcpd.leases
PID file: /var/run/dhcpd.pid

Definovat rozhraní na kterém bude DHCPv4 server naslouchat. To se ověří příkazem:

ifconfig

Výpis příkazu ifconfig:

enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.88.15 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.88.255
    inet6 fe80::227:eff:fe0e:c6e5 prefixlen 64 scopeid 0x20
    inet6 2001:cafe:cafe:cafe::1001 prefixlen 128 scopeid 0x0
    ether 00:27:0e:0e:c6:e5 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 1554 bytes 200918 (200.9 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 1406 bytes 130131 (130.1 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo:   flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 198 bytes 17846 (17.8 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 198 bytes 17846 (17.8 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

V tomto případě se jedná o rozhraní enp0s3.

Definice rozhraní pro DHCPv4 server se provede v /etc/default/isc-dhcp-server:

sudo vim /etc/default/isc-dhcp-server

Do souboru isc-dhcp-server dopsat:

INTERFACESv4="enp0s3"

Aby se aplikovaly změny udělat restart DHCP služby:

sudo systemctl restart isc-dhcp-server.service

Alternativně se dá provést restart:

sudo /etc/init.d/isc-dhcp-server restart

Ačkoliv se po rebootu Ubuntu serveru nenahodí DHCP služba automaticky, je nutné aplikovat příkaz níže:

sudo systemctl enable isc-dhcp-server.service

Ověření na DHCP serveru:

sudo systemctl status isc-dhcp-server

Výpis příkazu sudo systemctl status isc-dhcp-server:

â isc-dhcp-server.service - ISC DHCP IPv4 server
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/isc-dhcp-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: active (running) since Sun 2019-06-09 13:00:47 CEST; 4min 5s ago
   Docs: man:dhcpd(8)
 Main PID: 657 (dhcpd)
  Tasks: 1 (limit: 4662)
  CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
      ââ657 dhcpd -user dhcpd -group dhcpd -f -4 -pf /run/dhcp-server/dhcpd.pid -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf
 en 09 13:00:47 jesterka dhcpd[657]: Server starting service.un/dhcp-server/dhcpd.pid: No such file or directory.

Alternativní ověření:

ps -A | grep dhcp

Výpis příkazu ps -A | grep dhcp:

1449 ? 00:00:00 dhcpd

Seznam rezervovaných IP adres:

dhcp-lease-list

Výpis příkazu dhcp-lease-list

To get manufacturer names please download http://standards.ieee.org/regauth/oui/oui.txt to /usr/local/etc/oui.txt
Reading leases from /var/lib/dhcp/dhcpd.leases
MAC        IP       hostname    valid until     manufacturer
===============================================================================================
08:00:27:95:14:07 192.168.88.10  server1-Virtua 2019-06-10 03:04:12 -NA-

Seznam výše neobsahuje staticky mapované IP adresy k MAC adresám.

Logy:

grep "dhcp" /var/log/syslog

Výpis příkazu grep “dhcp” /var/log/syslog:

Jun 9 17:45:15 jesterka dhcpd[1488]: reuse_lease: lease age 2382 (secs) under 25% threshold, reply with unaltered, existing lease for 192.168.88.10
Jun 9 17:45:15 jesterka dhcpd[1488]: DHCPDISCOVER from 08:00:27:95:14:07 (server1-VirtualBox) via enp1s0
Jun 9 17:45:16 jesterka dhcpd[1488]: DHCPOFFER on 192.168.88.10 to 08:00:27:95:14:07 (server1-VirtualBox) via enp1s0
Jun 9 17:45:16 jesterka dhcpd[1488]: reuse_lease: lease age 2383 (secs) under 25% threshold, reply with unaltered, existing lease for 192.168.88.10
Jun 9 17:45:16 jesterka dhcpd[1488]: DHCPREQUEST for 192.168.88.10 (192.168.88.15) from 08:00:27:95:14:07 (server1-VirtualBox) via enp1s0
Jun 9 17:45:16 jesterka dhcpd[1488]: DHCPACK on 192.168.88.10 to 08:00:27:95:14:07 (server1-VirtualBox) via enp1s0
Jun 9 17:45:26 jesterka dhcpd[1488]: DHCPINFORM from 192.168.88.31 via enp1s0
Jun 9 17:45:26 jesterka dhcpd[1488]: DHCPACK to 192.168.88.31 (28:d2:44:0f:41:3b) via enp1s0

Tipy:

TIP 1: Vymazání vypůjčené adresy na DHCP serveru:

1. Stopnout DHCP službu

sudo systemctl stop isc-dhcp-server.service

2. Smazání konkrétního uživatele:

sudo vim /var/lib/dhcp/dhcpd.leases
lease 192.168.88.10 {
 starts 0 2019/06/09 13:08:30;
 ends 1 2019/06/10 01:08:30;
 cltt 0 2019/06/09 13:08:30;
 binding state active;
 next binding state free;
 rewind binding state free;
 hardware ethernet 58:48:22:97:94:c3;
 uid "\001XH\"\227\224\303";
 set vendor-class-identifier = "android-dhcp-6.0.1";
 client-hostname "android-5edb3c57b66f42dc";
}

3. Restart DHCP služby

sudo systemctl restart isc-dhcp-server.service

TIP 2: Smazání všech rezervovaných adres:

1. Vymazat soubory dhcpd.leases a dhcpd.leases~:

sudo rm /var/lib/dhcp/dhcpd.leases
sudo rm /var/lib/dhcp/dhcpd.leases~

2. Restartovat DHCPv4 server

sudo systemctl restart isc-dhcp-server.service

3. Po restartu si DHCPv4 server automaticky vytvoří nový soubor dhcpd.leases

Test získání IP adresy v Linuxu:

sudo dhclient enp0s3

Ověření získání IP adresy:

ip a

Výpis konfigurace ip a:

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
link/ether 08:00:27:95:14:07 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.88.10/24 brd 192.168.88.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
valid_lft 37993sec preferred_lft 37993sec
inet6 fe80::f549:9c45:434a:98f0/64 scope link noprefixroute
valid_lft forever preferred_lft forever

Test získání IP adresy ve WIN:

WIN DHCP

Ověření získání IP adresy:

ipconfig /all

Výpis příkazu ipconfig /all:

Ethernet adapter Local Area Connection:

  Connection-specific DNS Suffix . : martinuvzivot.cz
  Description . . . . . . . . . . . : Qualcomm Atheros AR8171/8175 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.20)
  Physical Address. . . . . . . . . : 28-D2-44-0F-41-3B
  DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
  Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
  Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::fd1d:2049:7eff:8130%13(Preferred)
  IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.88.31(Preferred)
  Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
  Lease Obtained. . . . . . . . . . : Sunday, June 09, 2019 16:57:36
  Lease Expires . . . . . . . . . . : Monday, June 10, 2019 04:59:50
  Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.88.1
  DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.88.15
  DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 220779076
  DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-23-5F-00-54-28-D2-44-0F-41-3B

  DNS Servers . . . . . . . . . . . : 8.8.8.8
                    8.8.4.4
  NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled

Řešení problémů – chyby:

a) Problém “Can’t create PID file /run/dhcp-server/dhcpd.pid: No such file or directory.”:

I přes tuto hlášku by měl DHCPv4 server přidělovat IP adresy, jelikož je proces aktivní.

service isc-dhcp-server status

Výpis příkazu service isc-dhcp-server status ukazuje chybovou hlášku Can’t create PID file /run/dhcp-server/dhcpd.pid: No such file or directory:

● isc-dhcp-server.service - ISC DHCP IPv4 server
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/isc-dhcp-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: active (running) since Sat 2020-08-29 16:50:53 CEST; 7min ago
   Docs: man:dhcpd(8)
 Main PID: 619 (dhcpd)
  Tasks: 1 (limit: 2319)
  CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
      └─619 dhcpd -user dhcpd -group dhcpd -f -4 -pf /run/dhcp-server/dhcpd.pid -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf

srp 29 16:50:53 jesterka sh[619]: Sending on  Socket/fallback/fallback-net
srp 29 16:50:53 jesterka sh[619]: Can't create PID file /run/dhcp-server/dhcpd.pid: No such file or directory.
srp 29 16:50:53 jesterka dhcpd[619]: Wrote 0 deleted host decls to leases file.
srp 29 16:50:53 jesterka dhcpd[619]: Wrote 0 new dynamic host decls to leases file.
srp 29 16:50:53 jesterka dhcpd[619]: Wrote 61 leases to leases file.
srp 29 16:50:53 jesterka dhcpd[619]: Listening on LPF/eth0/00:27:0e:0e:c6:e5/192.168.88.0/24
srp 29 16:50:53 jesterka dhcpd[619]: Sending on  LPF/eth0/00:27:0e:0e:c6:e5/192.168.88.0/24
srp 29 16:50:53 jesterka dhcpd[619]: Sending on  Socket/fallback/fallback-net
srp 29 16:50:53 jesterka dhcpd[619]: Can't create PID file /run/dhcp-server/dhcpd.pid: No such file or directory.
srp 29 16:50:53 jesterka dhcpd[619]: Server starting service.

Řešení problému [1]:

Nejspíše se bude jednat o problém, kdy služba isc-dhcp-server (DHCPv4) a isc-dhcp-server6 (DHCPv6) používá stejnou RuntimeDirectory [2]

Jako rychlý a správny “workaround” se může zakázat jedna ze výše uvedených služeb, tak bude využita služba mask. To znemožňuje načtení a spustění služby dokonce i po rebootu a také není možné spustit službu ručně. Pro příklad bude maskována služba DHCPv6 [2]:

sudo systemctl mask isc-dhcp-server6.service

Výpis příkazu sudo systemctl mask isc-dhcp-server6.service ukazuje, že díky službě mask, je vytvořen symbolický odkaz z /etc/systemd/system/isc-dhcp-server6.service do /dev/null.

Created symlink /etc/systemd/system/isc-dhcp-server6.service → /dev/null.

Pozn. Příkazem sudo systemctl unmask isc-dhcp-server6.service, lze vrátit původní změny.

Po rebootu OS hláška Can’t create PID file /run/dhcp-server/dhcpd.pid: No such file or directory u zmizí a DHCPv4 bude aktivní, zatímco DHCPv6 server bude díky příkazu sudo systemctl mask isc-dhcp-server6.service vypnutý.

Zdroje:

[1] https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/isc-dhcp/+bug/1448657

[2] https://www.abclinuxu.cz/poradna/linux/show/401977

[3] https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/isc-dhcp/+bug/1448657

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *