Instalace SSH serveru v Linuxu (Linux SSH server)

By | 31/05/2019

Last Updated on 13/02/2021 by administrator

Instalace SSH serveru v Linuxu (Linux SSH server)

Linux SSH server

Motivace:

Článek se zabývá instalací SSH serveru. Díky instalaci SSH serveru je možné vzdáleně a šifrovaně ovládat systém Ubuntu či jinou distribuci Linuxu, nebo je také možné kopírovat pomocí SCP.

OS:

Praktická implementace byla prováděna na Ubuntu 12.04.5 LTS, Ubuntu 18.04 LTS a Ubuntu 20.04 LTS.

Implementace SSH serveru:

Aktualizace seznamu balíčků z repozitářů:

sudo apt-get update

Instalace SSH serveru:

sudo apt-get install openssh-server

Pokud je nakonfigurovaný firewall (lze zjistit příkazem sudo ufw status), je nutné povolit provoz TCP/22:

sudo ufw allow 22/tcp

Ověření SSH serveru:

sudo service ssh status

Výpis příkazu sudo service ssh status:

ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2020-11-29 16:34:44 CET; 3 days ago
    Docs: man:sshd(8)
       man:sshd_config(5)
  Main PID: 588 (sshd)
   Tasks: 1 (limit: 1058)
   Memory: 5.1M
   CGroup: /system.slice/ssh.service
       └─588 sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups

Alternativní ověření pomocí zobrazení běžících procesů:

ps -A | grep ssh

Výpis příkazu ps -A | grep ssh:

483 ? 00:00:00 sshd

Logy:

grep "sshd" /var/log/auth.log

Částečný výpis příkazu grep “sshd” /var/log/auth.log:

Jun 12 16:24:31 jesterka sshd[4121]: Accepted password for jesterka from 192.168.88.30 port 56290 ssh2
Jun 12 16:24:31 jesterka sshd[4121]: pam_unix(sshd:session): session opened for user jesterka by (uid=0)

Jak natvrdo odpojit SSH uživatele [1]:

Příkazem níže se výpíšou aktuálně připojení uživatelé:

ps aux | egrep "sshd: [a-zA-Z]+@"

Druhý sloupec definuje Process ID (PID) služby sshd daného uživatele:

pepicek    3904664 0.0 0.1 14112 6208 ?    S  20:28  0:00 sshd: pepicek@pts/0
jesterka   3904844 0.5 0.1 14108 6160 ?    S  20:30  0:00 sshd: jesterka@pts/1

Uživatel pepicek má přiřazené PID 3904664, pro jeho odpojení zadat příkaz níže:

sudo kill -9 3904664

Zdroj:

[1] https://askubuntu.com/questions/36113/how-to-log-off-an-user-from-ssh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *